Můžeme legálně opravovat FVE

Koncem prosince 2018 vydal Energetický regulační úřad vyjádření k postupu při opravě fotovoltaické elektrárny.

citujeme :

Za opravu či údržbu dle zákona o podporovaných zdrojích energie lze považovat vždy takové úpravy či změny výrobny, které jsou vyvolány právními předpisy. Mezi takové právní předpisy lze řadit zejména zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , v platném znění, který v § 4 odst. 1 písm. c) stanoví obecnou povinnost pravidelně a řádně udržovat technická za řízení. Dále se jedná zejména o povinnosti držitelů licencí podle § 11 zákona č.458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, mezi nimi zejména povinnost zajistit spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie, používat jen taková technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti, dodržova t stanovené parametry kvality dodávek a vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob. Pokud nesprávně fungující a vadné komponenty neumožňují držiteli licence plnění shora  uvedených povinností, má zákonnou povinnost provést jejich opravu či výměnu (volba způsobu odstranění vady či nesprávné funkcionality je na držiteli licence).
V takovém případě se jedná vždy o opravu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie, jejíž provedení není spojeno s následkem, který by znamenal nové uvedení výrobny do provozu.
Potřeba provedení opravy či výměny komponenty výrobny může být objektivně vyvolána následujícími okolnostmi:
výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny,
živelní událost či škodná událost,
ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických
celků výrobny.
Celé vyjádření – stanovisko, naleznete na stránkách ERU zde:
2019-01-01T18:23:32+00:00 01.Led, 2019|