Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

CAFT má za cíl podpořit širší využívání fotovoltaických sytsémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů a České republiky a za tímto účelem se bude aktivně podílet na osvětě veřejnosti.


CAFT bude podporovat podnikatele a prosazovat takové podmínky podnikání, které je budou motivovat k řádnému provozování živností a rozvoji jejich podnikatelských aktivit.


CAFT chce být odborným partnerem orgánům.státní správy i místních samospráv, energetic-kým společnostem a institucím a aktivně se zapojí do pracovních skupin Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Komory OZE.


CAFT sdružuje subjekty, pro které je fotovoltaika řemeslem zejména výrobce fotovoltaických technologií, realizační a developerské firmy, projektanty, architekty, výzkumná centra a vzdělávací instituce.


Člen CAFT se dobrovolně zavazuje dodržovat standardy kvality a etický kodex, členství je tedy rovněž zárukou kvality produktů a služeb, které podnikatel nabízí.


 

Cech aplikovaných fotovoltaických technologií byl založen a registrován na MV ČR dne 31.10.2013.